اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۲۶۹۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۶۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۴۷۹۲۸۰۱ ۰۰۹۸
آدرس: تهران، لاله زار جنوبی ، کوچه علی پور ، پاساژ ممتاز ، طبقه سوم ، پلاک ۴/۵

فکس
۳۳۹۳۶۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۴۷۹۲۸۰۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه علی پور ، پاساژ ممتاز ، طبقه سوم ، پلاک 4/5

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفترمرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفترمرکزی
  • آدرس:
  • لاله زار جنوبی ، کوچه علی پور ، پاساژ ممتاز ، طبقه سوم ، پلاک 4/5

  • :
  • ۳۳۹۲۶۹۳۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۳۶۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۹۱۲۴۷۹۲۸۰۱ ۰۰۹۸
  • :
  • آدرس: تهران، لاله زار جنوبی ، کوچه علی پور ، پاساژ ممتاز ، طبقه سوم ، پلاک ۴/۵

  • :
  • ۳۳۹۳۶۸۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 بهزاد صفاری
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۲۶۹۳۴
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۳۶۸۴۹
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۴۷۹۲۸۰۱

آدرس